Menu

Teabekohustus

Üleval nimetatud turunduse eesmärk võib sisaldada otseturundust (mulle turundusliku iseloomuga sisu saatmine, sh uudiskirjad ja pakkumised, vastavalt minu eelistustele ja nende vastavat haldamist), minu eelistuste, tegevuste ja huvide analüüsi eesmärgiga sobitada pakkumised minu profiiliga ja edastada mulle potentsiaalselt huvipakkuvat sisu ja pakkumisi (profileerimine, minu profiili loomine), võimalike müügivõimaluste haldust ja ettevõtte Unilever Food Solutions vastavaid sisemisi protseduure. 

Saan aru, et mul ei ole isikuandmete esitamiseks kohustust ja nõusoleku andmine on vabatahtlik ning võin selle igal hetkel tagasi võtta. Samuti on mul õigus saata taotlus enda andmete muutmiseks või kustutamiseks aga seda tehes kaotan võimaluse saada osa turundusest või kampaaniatest ning ei saa enam ettevõttelt Unilever Food Solutions turundusteateid (sh uudiskirju ja pakkumisi). Minu andmete vastutavaks töötlejaks on ettevõte Unilever Polska sp. z o.o., mille registreeritud aadress on Warsaw, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Varssavi.

Minu andmetele võib olla juurdepääs järgmistel vastuvõtjatel: Unileveri grupi ettevõtted, kellel on õigustatud huvi andmete töötlemiseks grupi sisestel administratiivsetel eesmärkidel, vastutavatel töötajatel ja isikutel, kes töötlevad andmeid vastutaja töötleja nimel, sealhulgas IT-teenuste pakkujad, turundus- ja reklaamikampaaniate haldajad, kullerettevõtted ja postiteenuste pakkujad. 

Minu andmeid võib avaldada pädevatele ametiasutustele, kui neil on vastav õigus rakendatavate õigusaktide alusel. Isikuandmete töötlemise periood: isikuandmeid töödeldakse senikaua, kuni see on vajalik turundustegevuseks. Isikuandmed kustutatakse järgmistel juhtudel: kui isikuandmed, keda isikuandmed puudutavad palub nende kustutamist või võtab tagasi enne või pärast andmete esitamist antud nõusoleku või kui andmed on vananenud või ebatäpsed.

Teatud andmeid, näiteks e-posti aadress, nimi ja perekonnani, võidakse hoida tõenditena kuni kolm aastat aga neid ei kasutata turunduslikel eesmärkidel. 

Olen teadlik, et minu isikuandmeid, mis puudutavad minu eelistusi, käitumist ja turundusliku sisu osas tehtud valikuid, võidakse kasutada automaatsete otsuste tegemiseks ettevõtte Unilever Polska sp. z o. o. poolt. Andmekaitse: olen teadlik, et vastutav töötleja ja andmete töötlejad rakendavad asjakohaseid meetmeid minu andmete kaitseks ja vastavad valdkonna standarditele isikuandmete kaitseks ja konfidentsiaalsuse, täpsuse ja juurdepääsetavuse tagamiseks. Samuti on andmed kaitstud lubamatu kasutamise või lubamatu juurdepääsu eest ning seda vastavalt Unilever grupi juhistele ja poliitikatele ning rakendatavatele õigusaktidele. Kui töödeldavad andmed edastatakse väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda, tehakse seda vastavalt Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimustele sedasi, et tagatud on õigusaktidega nõutud andmekaitse. 

Minu õigused: olen teadlik, et isikuandmete subjektina (isikuna, kellele isikuandmed kuuluvad) on mul õigus küsida neile juurdepääsu, andmete muutmist või kustutamist, töötlemise piiramist, õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele, õigus andmete edastamiseks, õigus andmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta ning õigus saada enda andmetest koopia. 

Kõiki üleval loetletud õiguseid saab kasutada kirjutades vastutavale töötlejale e-posti aadressil: unilever.privacy@unilever.com. Lisaks sellele, kui ma ei ole rahul enda isikuandmete töötlemisega või usun, et andmeid töödeldakse õigusvastaselt, on mul õigus esitada kaebus pädevale isikuandmete kaitse eest vastutavale ametiasutusele.

Lugege meie Privaatsuspoliitikat ja Küpsiste poliitikat, et saada lisateavet selle kohta, kuidas me isikuandmeid kasutame.

 

Juriidiline Teadaanne

ENNE KODULEHE KASUTAMIST LUGEGE TÄHELEPANELIKULT LÄBI ALLPOOL TOODUD TEAVE KODULEHE KASUTAMISE JA SELLEL OLEVA SISU KOHTA.

Üldsätted

Seda kodulehte (välja arvatud viiteid teistele veebilehtedele) hooldab:

Unilever Eesti AS

Registreeritud Eesti Vabariigis

Ettevõtte on registreeritud aadressil:

Sõpruse pst 145 A-korpus

13417 Tallinn, Eesti

(edaspidi – Unilever)

Seda kodulehte saab lugeda ka paljudes teistes riikides kogu maailmas. Kõigis neis riikides kehtivad oma seadused, mis võivad erineda seadustest, mis kehtivad Eesti Vabariigis. Kui Te külastate seda veebilehte, siis nii Teie ise kui ka meie oleme nõus sellega, et kõikides selle kodulehe kasutamisega ning sellel avaldatud teabega seotud küsimustes kehtivad Eesti Vabariigi seadused. Erandjuhtudel on konkreetselt ära märgitud, et veebilehe teatud kindlatele osadele kehtivad mõne teise riigi seadused. Samuti annate Te oma nõusoleku selleks, et kui lahendatakse nende asjadega seotud küsimusi, siis ei ole Eesti Vabariigi kohtutel nende lahendamisel eksklusiivset kohtualluvust.

Kohaldatavus

See koduleht on ette nähtud ainult Eesti Vabariigis elavatele isikutele. Lehele paigutatud teave toodete, teenuste ja kampaaniate kohta on kehtiv ainult selles riigis.

Ettevõte ei vastuta ega anna mingeid garantiisid sellel kodulehel oleva teabe sobivuse, juurdepääsu või aktuaalsuse kohta ükskõik millises teises riigis.

Teiste riikide elanikud peavad külastama Unilever PLC/N.V. veebilehte aadressil www.unilever.com  

Autoriõigused

Unilever Group © 2011 | Kõik õigused on kaitstud. Kõik autori- ja muu intellektuaalse omandi õigused sellele kodulehele paigutatud teksti, fotode, helisalvestuste ja muu sisu suhtes kuuluvad firmale Unilever Group ja firma filiaalidele või on avaldatud vastava teabe omanike loal. Filiaalide või seotud ettevõtete nimetamisel tuleb viidata ka Unilever Group nimetusele.

Sellel kodulehel avaldatud teavet on lubatud sirvida ja kasutada selle lõike trükkimisel, kõvakettal säilitamisel ning samuti teistele isikutele edastamisel, kuid eranditult mitteärilistel eesmärkidel, ainult teavitamiseks ja isiklikuks tutvumiseks. Teabe kasutamise kõikidel juhtudel tuleb viidata eelpool näidatud autoriõigustele. Keelatud on selle kodulehe ükskõik millise osa müümine või kasutamine ärilise kasumi saamise eesmärgil või seda muuta ning kasutada ükskõik millises teises töös, väljaandes või veebilehel trükitud kujul või elektroonilises formaadis, kaasa arvatud teabe kasutamine ükskõik millisel teisel kodulehel. Mitte mingeid muid lube või õigusi ei ole antud.

Kaubamärgid

Kõik sellel kodulehel nähtavad kaubamärgid või nende kasutusõigus kuulub firmale Unilever Group ning selle firma filiaalidele. Rangelt on keelatud ilma loata kasutada ükskõik millist sellel kodulehel olevat kaubamärki.

Toodete kättesaadavus

Ükskõik millise toote või teenuse nimetamine sellel kodulehel ei tähenda selle toote või teenuse müügipakkumist ega ei tähenda, et toodete või teenuste kättesaadavus on tagatud kõikides riikides. Toote või teenuse nimetus, kirjeldus ja spetsifikatsioon võivad erineda sellel kodulehel esitatud vastavatest andmetest. Konkreetse toote või teenuse kättesaadavuse või sobivuse kohta informatsiooni saamiseks võite pöörduda Unilever Group esindaja või edasimüüja poole oma riigis.

Avaldused

Unilever poliitika kindel põhimõte on, et ettevõttes mittetöötavatelt inimestelt pakkumisi toote või teenuse täiustamiseks ega uute toote- või turundusideede saamiseks vastu ei võeta. Kõik Teie poolt omal initsiatiivil saadetud ettepanekud või teave, kaasa arvatud retseptid, loetakse mittepatenteerituks ja mittekonfidentsiaalseks ning need muutuvad Unilever omandiks ilma hüvituse maksmiseta ja firma võib neid kasutada eranditult omal äranägemisel.

Sisu

Sellel kodulehel olev teave on usaldusväärne, kuid ainult külastajate üldise teavitamise eesmärgil. Sellele ei tohiks toetuda konkreetsete eesmärkide puhul, selle täpsuse ja põhjalikkuse suhtes puuduvad kõik vastutused või garantiid.

Kampaania hind ja selle toimumise ajal saadud kasum võib suureneda või väheneda, seega võib juhtuda, et investorid ei saa tagasi varem investeeritud summat terves mahus. Kampaania väärtus minevikus ei kajasta tingimata selle hinda tulevikus. Ettevõte Unilever Group ega ettevõtte ametnikud, töötajad või esindajad ei ole vastutavad kõigi selle kodulehe või sellega seotud interneti veebilehtede külastamise või kasutamisega seotud kaotuste, kahjumite või kulutuste eest, kaasa arvatud (kuid mitte sellega piiratud) ka kasumist ilma jäämine, kaudsete, juhuslike või ettenägematute asjaolude tõttu saadud kaotused.

Jätame enesele õiguse muuta seda kodulehte või teha sellel ükskõik milliseid muudatusi ilma etteteatamiseta alati, kui peame seda vajalikuks.

Seotud veebilehed

Selle kodulehe erinevates kohtades võidakse Teile soovitada automaatseid viiteid teistele veebilehtedele, mis on seotud selle kodulehe teatud aspektidega. See ei tähenda, et Unilever Group on seotud mõnega neist veebilehtedest või nende omanikega. Kuigi Unilever Group teeb kõik endast oleneva, et need teised veebilehed pakuks Teile huvi, ei ole siiski ettevõte, ettevõtte filiaalid, töötajad või esindajad mingil moel vastutavad või kohustatud vastutama nende veebilehtede või neile paigutatud teabe eest, sest Unilever Group ei ole seda kontrollinud ega kinnitanud. Kui olete märganud, et olete sattunud teisele veebilehele, võite alati viivitamatult naasta meie kodulehele, selleks tuleb Teil sulgeda see aken, kus teine veebileht avanes, või sisestada meie võrguaadress.

Tooted
Retseptid
informatsioon
menüü