Menu

Saistības attiecībā uz personas datu glabāšanu un apstrādi

Iepriekš minētais mārketinga mērķis var ietvert darbības tiešā mārketinga jomā (pārsūtīt marketinga informāciju man saskaņā ar manām vēlmēm, tostarp, biļetenus un piedāvājumus, kā arī pārvaldot informāciju šajā jomā), manu vēlmju, aktivitātes un ieinteresētības izvērtēšana, lai pārsūtītie piedāvājumi un informācijas saturs būtu man piemērots un potenciāli interesants (profilēšana, mana profila izveide), Unilever Food Solutions potenciālo pārdošanas iespēju pārvaldība un ar to saistīto iekšējo procedūru ieviešana.

Es saprotu, ka man nav pienākuma iesniegt savus personas datus un mana piekrišana ir brīvprātīga, kā arī man tā nav obligāti jāsniedz, bet bez piekrišanas vai tās vēlākas atsaukšanas, kā arī pieteikuma nosūtīšanas gadījumā par datu grozīšanu vai dzēšanu, es zaudēšu iespēju piedalīties Unilever Food Solutions mārketinga un veicināšanas pasākumos, kā arī nesaņemšu Unilever Food Solutions mārketinga materiālus (tostarp biļetenus un piedāvājumus). Manu datu administrators ir  sabiedrība Unilever Polska sp. z o.o. ar juridisko adresi Varšavā, al. Jerozolimskie 134, 02-305

Sekojošas saņēmēju kategorijas var iegūt tiesības piekļūt maniem personas datiem: Unilever kapitāla grupas uzņēmumi, kuriem ir juridiski pamatota interese personas datu apstrādei iekšējiem administratīvajiem mērķiem kapitāla grupas ietvaros, pilnvarotiem administratora darbiniekiem un vienībām, kas personas datu administratora labā veic personas datu apstrādi, par kuriem var kļūt informātikas pakalpojumu piegādātāji, marketinga un veicināšanas pasākumu organizētāji, kā arī kurjeru un pasta pakalpojumu sniedzēji. 

Manus datus var izpaust arī kompetentajām iestādēm, ja tās ir pilnvarotas saskaņā ar pastāvošajiem tiesību aktiem. Personas datu apstrādes periods: Personas dati tiks apstrādāti tādā laika periodā, kāds ir nepieciešams mārketinga darbību veikšanai. Personas dati tiks dzēsti sekojošos gadījumos: kad persona uz kuru attiecas dati versīsies ar pieteikumu par to dzēšanu vai atsauks piešķirto atļauju, vai saņems informāciju, ka uzglabātie dati nav aktuāli vai ir neprecīzi.

Daži dati: e-pasta adrese, vārds un uzvārds, tiks uzglabāti nākamos 3 gadus pierādījumu nolūkā - šie dati netiks izmantoti mārketinga vajadzībām. 

Es apzinos, ka mani personas dati par manām vēlmēm, manu aktivitāti vai mārketinga satura izvēli var kalpot par pamatu automatizētu lēmumu pieņemšanai Unilever Polska sp. z o.o. komerciespēju noteikšanā.  Datu aizsardzība: Saprotu, ka datu administrators un vienības, kas veic datu apstrādi apņemas nodrošināt atbilstošus manu datu aizsardzības pasākumus, kas atbilst tirgus standartiem, lai aizsargātu un nodrošinātu to konfidencialitāti, pareizību un pieejamību, kā arī aizsardzību pret neatļautu to izmantošanu vai neatļautu piekļuvi tiem, saskaņā ar Unilever grupas norādījumiem un politiku, kā arī pastāvošajiem tiesību aktiem. Gadījumā, ja apstrāde ietver datu pārsūtīšanu ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, tā tiks veikta, izmantojot apstiprinātas Eiropas Komisijas standarta līguma klauzulas, lai nodrošinātu atbilstošu, ar tiesību aktiem noteiktu datu aizsardzības līmeni. 

Manas tiesības: Apzinos, ka būdams personas datu subjekts (persona uz kuru attiecas šie dati) man ir tiesības pieprasīt piekļuvi šiem datiem, grozīt tos vai dzēst, ierobežot to apstrādi vai nepiekrist to apstrādei, tiesības pārsūtīt datus, tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu un tiesības saņemt datu kopiju.

Varu pieprasīt visas iepriekš minētās tiesības nosūtot ziņojumu datu administratoram pa e-pastu: 

unilever.privacy@unilever.com 

Turklāt, ja uzskatīšu, ka mani personas dati tiek apstrādāta nelikumīgi, man ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai iestādei, kas atbildīga par personas datu aizsardzību.

Lai uzzinātu vairāk par to kā izmantojam Jūsu personas datus, lasiet par mūsu konfidencialitātes politiku un sīkdatņu politiku.

 

Juridiskā informācija

PIRMS TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS RŪPĪGI IZLASIET TĀLĀK SNIEGTO INFORMĀCIJU PAR TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANU UN TAJĀ ESOŠO SATURU.

Vispārīgie noteikumi:

Šo tīmekļa vietni (izņemot norādes uz citām vietnēm) uzrauga

SIA „Unilever Baltic LLC”,

reģistrēta Latvijās Republikā.

Sabiedrības mītne reģistrēta Kronvalda bulv. 3-10, LV1010 Rīgā, Latvijā

(turpmāk – „Unilever”)

Šī tīmekļa vietne ir sasniedzama daudzās citās pasaules valstīs. Katrai no šīm valstīm ir savi likumi, kuri var atšķirties no likumiem, kas ir spēkā Latvijas Republikā. Pārlūkojot šo tīmekļa vietni, kā Jūs, tā mēs piekrītam, ka attiecībā uz visu, kas ir saistīts ar šīs vietnes lietošanu un tajā sniegto informāciju, būs spēkā Latvijas Republikas likumi, ja vien nav konkrēti norādīts, ka noteiktām tīmekļa vietnes daļām ir spēkā citas valsts likumi. Tāpat Jūs piekrītat, ka risinot ar šīm lietām saistītos jautājumus, Latvijas Republikas tiesām būs bezizņēmuma jurisdikcija.

Pielietojamība

Šī tīmekļa vietne ir paredzēta tikai personām, kas dzīvo Latvijas Republikā. Informācija par produktiem, pakalpojumiem un akcijām ir spēkā tikai šajā valstī.

Sabiedrība nav atbildīga un nesniedz nekādas garantijas par šajā tīmekļa vietnē esošās informācijas piemērotību, pieejamību vai aktualitāti jebkurā citā valstī.

Citās valstīs esošām personām būtu jāapmeklē „Unilever PLC/N.V.” tīmekļa vietne  www.unilever.com.

Autortiesības

„Unilever Group” © 2011 | Visas tiesības aizsargātas. Visas autortiesības un intelektuālās īpašumtiesības uz visu tekstu, fotogrāfijām, sakņu ierakstiem un citu šajā tīmekļa vietnē sniegto saturu pieder „Unilever Group” un tās filiālēm vai ir sniegtas ar atbilstošo īpašnieku atļauju. Minot filiāles vai saistītās sabiedrības, ir jānorāda „Unilever Group” nosaukums.

Šajā tīmekļa vietnē sniegto informāciju atļauts pārlūkot un izmantot, izvilkumus no tās izdrukājot, saglabājot cietajā diskā un nododot citām personām, taču jebkurā gadījumā nevis komerciāliem nolūkiem, bet tikai informēšanai un lai personīgi ar to iepazītos. Visos informācijas izmantošanas gadījumos ir jānorāda iepriekš minētās autortiesību normas. Aizliegts pārdot vai izmantot jebkuru šīs tīmekļa vietnes daļu komerciālā labuma gūšanas nolūkos vai mainīt un izmantot to jebkādā citā darbā, izdevumā vai tīmekļa vietnē drukātā vai elektroniskā formātā, ieskaitot informācijas izmantošanu jebkurā citā tīmekļa vietnē. Nekādas citas atļaujas vai tiesības netiek sniegtas.

Preču zīmes

Visas šajā tīmekļa vietnē redzamās preču zīmes pieder īpašumā vai izmanto sabiedrība „Unilever Group” un tās filiāles. Stingri aizliegts bez atļaujas izmantot jebkuru šajā tīmekļa vietnē esošu preču zīmi.

Produktu pieejamība

Jebkura produkta vai pakalpojuma pieminēšana šajā tīmekļa vietnē nav piedāvājums pārdot vai piegādāt šo produktu vai pakalpojumu un nenozīmē, ka produkts vai pakalpojums ir pieejams visās valstīs. Produkta vai pakalpojuma nosaukums, raksturojums un specifikācija var atšķirties no šajā tīmekļa vietnē sniegtajām atbilstošajām ziņām. Tādēļ, lai iegūtu informāciju par konkrēta produkta vai pakalpojuma pieejamību un atbilstību, varat vērsties pie „Unilever Group” pārstāvja vai izplatītāja Jūsu valstī.

Paziņojumi

„Unilever” ievēro politiku nepieņemt nekādus nevēlamus piedāvājumus par produkta vai pakalpojuma pilnveidošanu, jaunām produktu idejām vai marketinga idejām no cilvēkiem, kas nestrādā sabiedrībā. Jebkādi neprasīti Jūsu sūtītie piedāvājumi vai informācija, ieskaitot receptes, tiks uzskatīti par nepatentētiem un nekonfidenciāliem un kļūs par „Unilever” īpašumu bez kompensācijas, lai tos ekskluzīvi izmantotu pēc mūsu ieskatiem.

Saturs

Šajā tīmekļa vietnē esošā informācija ir uzticama, taču tikai vispārējiem informatīviem mērķiem. To nevar izmantot konkrētiem mērķiem, par tās precizitāti vai vispusīgumu neuzņemamies nekādu atbildību vai garantiju.

Akciju cena un to nestā peļņa var pieaugt vai samazināties, tātad investori var neatgūt iepriekš investēto summu. Akciju vērtība pagātnē ne obligāti atspoguļos to cenu nākotnē. Ne „Unilever Group”, ne tās amatpersonas, darbinieki vai pārstāvji nav atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kaitējumu vai izdevumiem, kas saistīti ar jebkādu pieeju šai tīmekļa vietnei vai tās izmantošanu, vai ar to saistīto interneta vietņu, ieskaitot (taču neaprobežojoties) ar peļņas zaudēšanu, netiešiem, nejaušiem vai neparedzētu iemeslu dēļ ciestiem zaudējumiem.

Mēs atstājam sev tiesības mainīt vai veikt jebkādas izmaiņas šajā tīmekļa vietnē, kad mums tas šķitīs nepieciešams, bez jebkāda iepriekšēja paziņojuma.

Saistītās tīmekļa vietnes

Dažādās šīs tīmekļa vietnes vietās Jums var tikt piedāvātas automātiskas norādes uz citām tīmekļa vietnēm, kas ir saistītas ar noteiktiem šīs tīmekļa vietnes aspektiem. Tas nenozīmē, ka „Unilever Group” ir saistīta ar kādu no šīm tīmekļa vietnēm vai to īpašniekiem. Kaut arī „Unilever Group” cenšas, lai šīs citas tīmekļa vietnes būtu Jums interesantas, sabiedrība, tās filiāles, darbinieki vai pārstāvji nav nekādā veidā atbildīgi vai uzņēmušies saistības par šīm tīmekļa vietnēm vai tajās sniegto informāciju, kuru „Unilever Group” nav pārbaudījusi un apstiprinājusi. Jebkurā laikā, pamanot, ka esat nokļuvuši citā tīmekļa vietnē, Jūs varat atgriezties šajā tīmekļa vietnē, aizverot logu, kurā parādījās cita tīmekļa vietne, vai ievadot tīmekļa adresi.

Produkti
Receptes
informacija
Menu